fbpx
BAM!bag

ZASADY OCHRONY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest właściciel Sklepu Internetowego – Magdalena Maj – Piechowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sprzedaż Magdalena Maj – Piechowiak z siedzibą w Świeciu nad Osą (Świecie nad Osą 21/2, 86-341 Świecie nad Osą, NIP: 8762220744, Regon: 340237859, mail: biuro@bambag.pl.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

3. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu rejestracji, utworzenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym i zarządzania tym Kontem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usługi Konta), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jeśli została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO- niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży);

c) w celu wykonania umowy z podmiotem, którego reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes),

d) w celach marketingowych, tj. przesyłania newsletter na wskazany adres elektroniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnej zgody, jeśli została udzielona),

e) udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia skierowane do nas za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes),

f) obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO – niezbędność do wykonania zawartej z nami umowy),

g) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, tj. prowadzenia postępowań windykacyjnych, w tym sądowych i egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora),

h) archiwizacji dokumentacji, w tym umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas),

i) prowadzenie statystyk i analiz w celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności w Sklepie Internetowym, sposobu korzystania z Konta, a także Państwa preferencji, w tym zakupowych, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;).

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług, np.  naszym dostawcom usług rachunkowo – księgowych, kancelariom prawnym i podmiotom zajmującym się windykacją roszczeń, dostawcom usług informatycznych i hostingowych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe (w celu dostarczenia zamówionego towaru), podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru płatności poprzez system PayU lub PayPal) oraz bankowe, naszym agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Nie przekazujemy danych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wykonaniem umowy (w tym wykonaniem umowy zawartej z podmiotem, który Państwo reprezentują) lub obsługą reklamacji przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą z tego tytułu wynikać, a w przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem czy zgłoszeniem poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od czasu ostatecznego zakończenia przez nas procesowania zapytania. Państwa dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację ,  założenie i zarządzanie Kontem, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta – uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia. Niepodanie danych w formularzu kontaktowym lub w celu otrzymania newsletter skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z nami lub otrzymania od nas newsletter.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych

(Jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne istnieje prawo do ich poprawy)

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe, można żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres, który pozwoli nam sprawdzić ich poprawność; gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie życzycie sobie ich usunięcia; gdy nie są nam już potrzebne dane, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń)

  • prawo do usunięcia danych osobowych

(Jeżeli Państwa dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub gdy dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem – wówczas mogą Państwo zwrócić się o ich usunięcie)

  • prawo do przenoszenia danych osobowych

(Istnieje prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały nam dostarczone na podstawie umowy lub zgody, jak też zwrócić się do nas, żebyśmy przekazali dane bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe)

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 (Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim wypadku powinna zostać wskazana nam szczególna sytuacja, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwadane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę wysyłając do Administratora wiadomość na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany powyżej w punkcie 1 lub pod wskazanym linkiem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem)

W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt 9 powyżej, wszelka korespondencja powinna być kierowana pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1 bądź elektroniczną na adres biuro@bambag.pl Ponadto, udzieloną zgodę można cofnąć poprzez udostępniony na naszej stronie internetowej formularz cofnięcia zgody https://bambag.pl/cofniecie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych/

10. Jeżeli Państwo uznają, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. Zapewniamy bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta w Sklepie Internetowym. Stosujemy certyfikat Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org/). W przypadku utraty w jakikolwiek sposób hasła dostępu umożliwiamy wygenerowanie nowego hasła. Wystarczy kliknąć w odnośnik dostępny na stronie https://bambag.pl „Nie pamiętam hasła”, który przeniesie  pod szyfrowany adres: https://bambag.pl/wp-login.php?action=lostpassword

 

TEN DOKUMENT JEST DOSTĘPNY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA. KLIKNIJ.