fbpx
BAM!bag

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

  1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
  1. 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. 9. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym https://bambag.pl.
  2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Magdalena Maj – Piechowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sprzedaż Magdalena Maj-Piechowiak z siedzibą w Świeciu nad Osą, Świecie nad Osą 21/2, 86-341 Świecie nad Osą, posiadającą NIP 8762220744, REGON 340237859, adres poczty elektronicznej: biuro@bambag.pl.
  3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  5. Definicje:

a) DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

b) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży.

e) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze zm.).

f) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

g) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

h) PRODUKT – przedstawiony w Sklepie Internetowym Produkt, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

i) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://bambag.pl/wp-content/files/Regulamin_sklepu_BAM!bag.pdf. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w celu zapisania w formacie pdf a także sporządzić jego wydruk.

j) SKLEP INTERNETOWY/SKLEP – Sklep Internetowy działający w domenie https://bambag.pl.

k) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA– Magdalena Maj – Piechowiak prowadząca gospodarczą pod firmą Sprzedaż Magdalena Maj-Piechowiak z siedzibą w Świeciu nad Osą, Świecie nad Osą 21/2, 86-341 Świecie nad Osą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Świecie nad Osą pod numerem 326/06, posiadającą NIP 8762220744, REGON 340237859, adres poczty elektronicznej: biuro@bambag.pl

l) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

m) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

n) USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

o) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

p) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

q) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 tj. z dnia 2019.01.23 ze zm.)

 

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:

a) Prowadzenie Konta.

b) Formularz Zamówienia.

c) Newsletter

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) dokonanie nieodpłatnej rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj” lub „Załóż konto” oraz (3) potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą zastaje aktywowana usługa Prowadzenie Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji. W celu ułatwienia obsługi Usługobiorca może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć a ich podanie jest dobrowolne.

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Kupuję płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku przedsiębiorców niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.

4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w widocznym na stronie Sklepu Internetowego polu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola ze znakiem „+” (plus).

5. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newsletter (w szczególności poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter) oraz rezygnacji z Konta (w szczególności poprzez dezaktywację odpowiedniego pola w Koncie Klienta). Rezygnacja może również nastąpić poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bambag.pllub na adres Magdalena Maj-Piechowiak ul. Kutrzeby 16f/19, 61-719 Poznań.

6. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać z Klientem umowę o charakterze ciągłym za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta poniższych postanowień 2 ust. 10 -12 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami.

7. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

d) Dowolna rozdzielczość ekranu.

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” uniemożliwi właściwe korzystanie ze Sklepu Internetowego (strona internetowa będzie miała charakter jedynie podglądowy). Szczegółowe informacje na temat cookies zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności”.

10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

11. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet wiązać może się z ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych, w tym osobowych, Klienta przez osoby nieuprawnione. Aby takie ryzyka zminimalizować Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, np. programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu Usługobiorca może składać na adres:

a) pisemnie na adres: Magdalena Maj-Piechowiak, ul. Kutrzeby 16f/19, 61-719 Poznań.

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bambag.pl

15. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

16. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

17. Kody promocyjne, które obowiązują na stronie https://bambag.pl są ważne przez rok czasu od ich udostępnienia, chyba że podana data przy kodzie stanowi inaczej.

 

§3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest konieczne dokonanie rejestracji.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyżej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości email, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

§4. SPOSOBY i TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy Alior Bank S.A., numer rachunku: 08 2490 0005 0000 4500 5864 2942,

c) Karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000274399,

d) Płatność za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

2. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) powyżej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) – d) powyżej,  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

a) Przesyłka pocztowa.

b) Przesyłka kurierska.

2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty i czas dostawy”.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, licząc od następującego dnia:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) W przypadku płatności za pomocą system płatności PayU – od dnia otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

c) W przypadku płatności za pomocą systemu płatności PayPal – od dnia otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności

d) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Promocje stałe i okresowe nie mogą być sumowane, tj. jednorazowo w zamówieniu może występować tylko jeden rabat wynikający z jednej promocji.

 

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,, Zwroty i reklamacje”.
 3. Zawiadomienia o wadzie Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@bambag.pl lub też pisemnie na adres: Magdalena Maj-Piechowiak, ul. Kutrzeby 16f/19, 61-719 Poznań.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Magdalena Maj-Piechowiak, ul. Kutrzeby 16f/19, 61-719 Poznań.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bambag.pl lub też pisemnie na adres: Magdalena Maj-Piechowiak, ul. Kutrzeby 16f/19, 61-719 Poznań. Oświadczenie można przykładowo złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formularz odstąpienia”, który jest zgodny z wzorem odstąpienia od umowy zawartym w załączniku do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca umożliwia pobranie formularza odstąpienia od umowy ze strony Sklepu Internetowego w celu jego zapisania oraz jego wydrukowanie.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Magdalena Maj-Piechowiak, ul. Kutrzeby 16f/19, 61-719 Poznań.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Sprzedawca oświadcza, że Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży nie zostały ujęte w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

§8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę przy odbiorze. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny za Produkt oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, w związku z którą zgłaszane są roszczenia. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za normalne szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
 8. Ewentualne spory będą rozpoznawane przez sąd powszechny w Polsce właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§9. ZASADY OCHRONY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest właściciel Sklepu Internetowego – Magdalena Maj – Piechowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sprzedaż Magdalena Maj – Piechowiak z siedzibą w Świeciu nad Osą (Świecie nad Osą 21/2, 86-341 Świecie nad Osą, NIP: 8762220744, Regon: 340237859, mail: biuro@bambag.pl.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

3. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu rejestracji, utworzenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym i zarządzania tym Kontem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usługi Konta), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jeśli została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO- niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży);

c) w celu wykonania umowy z podmiotem, którego reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes),

d) w celach marketingowych, tj. przesyłania newsletter na wskazany adres elektroniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnej zgody, jeśli została udzielona),

e) udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia skierowane do nas za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes),

f) obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO – niezbędność do wykonania zawartej z nami umowy),

g) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, tj. prowadzenia postępowań windykacyjnych, w tym sądowych i egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora),

h) archiwizacji dokumentacji, w tym umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas),

i) prowadzenie statystyk i analiz w celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności w Sklepie Internetowym, sposobu korzystania z Konta, a także Państwa preferencji, w tym zakupowych, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;).

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług, np.  naszym dostawcom usług rachunkowo – księgowych, kancelariom prawnym i podmiotom zajmującym się windykacją roszczeń, dostawcom usług informatycznych i hostingowych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe (w celu dostarczenia zamówionego towaru), podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru płatności poprzez system PayU lub PayPal) oraz bankowe, naszym agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Nie przekazujemy danych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wykonaniem umowy (w tym wykonaniem umowy zawartej z podmiotem, który Państwo reprezentują) lub obsługą reklamacji przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą z tego tytułu wynikać, a w przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem czy zgłoszeniem poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od czasu ostatecznego zakończenia przez nas procesowania zapytania. Państwa dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację , założenie i zarządzanie Kontem, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta – uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia. Niepodanie danych w formularzu kontaktowym lub w celu otrzymania newsletter skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z nami lub otrzymania od nas newsletter.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych

(Jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne istnieje prawo do ich poprawy)

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe, można żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres, który pozwoli nam sprawdzić ich poprawność; gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie życzycie sobie ich usunięcia; gdy nie są nam już potrzebne dane, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń)

 • prawo do usunięcia danych osobowych

(Jeżeli Państwa dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub gdy dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem – wówczas mogą Państwo zwrócić się o ich usunięcie)

 • prawo do przenoszenia danych osobowych

(Istnieje prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały nam dostarczone na podstawie umowy lub zgody, jak też zwrócić się do nas, żebyśmy przekazali dane bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe)

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

(Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim wypadku powinna zostać wskazana nam szczególna sytuacja, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę wysyłając do Administratora wiadomość na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany powyżej w punkcie 1 lub pod wskazanym linkiem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem)

W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt 9 powyżej, wszelka korespondencja powinna być kierowana pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1 bądź elektroniczną na adres biuro@bambag.pl Ponadto, udzieloną zgodę można cofnąć poprzez udostępniony na naszej stronie internetowej formularz cofnięcia zgody https://bambag.pl/cofniecie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych/

 

10. Jeżeli Państwo uznają, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. Zapewniamy bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta w Sklepie Internetowym. Stosujemy certyfikat Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org/). W przypadku utraty w jakikolwiek sposób hasła dostępu umożliwiamy wygenerowanie nowego hasła. Wystarczy kliknąć w odnośnik dostępny na stronie https://bambag.pl „Nie pamiętam hasła”, który przeniesie  pod szyfrowany adres: https://bambag.pl/wp-login.php?action=lostpassword

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.:

a) zmiany przepisów prawa;

b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu;

c) konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: (i) decyzji właściwego organu administracji publicznej lub (ii) orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Usłudze Elektronicznej lub Umowie Sprzedaży;

d) zmiany sposobu świadczenia Usługi Elektronicznej przez Sprzedawcę spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

e) zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę Usługi Elektronicznej, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

f) przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy określonych w Regulaminie.

  1. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  5. Umowa sprzedaży i umowa o Usługę Elektroniczna zawierane są w języku polskim.
  6. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jest prawo polskie, a sądami – sądy powszechne w Polsce, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
  7. Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
  8. Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2019r

 

 

TEN DOKUMENT JEST DOSTĘPNY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA. KLIKNIJ.